آمادگي امروز، ضامن موفقيت فرداست . هر روز طوري زندگي كن تا بتواني خودت را براي فرصتها فردا آماده كني.