هزینه تحلیل و بررسی تست MMPI2 مبلغ 40000 تومان می باشد. لطفاً این مبلغ را به حساب شماره 
6104337762645081 به نام مهدی افیون زاده واریز و شماره فیش را در قسمت مربوطه وارد کنید.

- لطفاً پس از دریافت سوال و پاسخنامه ، پاسخنامه را تکمیل و به آدرس parvazbarfaraz@gmail.com ارسال نمایید .

* ضروری
* نام و نام خانوادگی :
* میزان تحصیلات :
* تلفن تماس :
* ایمیل :
* نوع تست :
* شماره فیش و تاریخ مبلغ واریزی :
* کد تصویری