لطفا موارد را به دقت تکمیل کنید 
* ضروری
* عنوان شرکت یا سازمان :
* حوزه فعالیت سازمان :
* نام و نام خانوادگی مدیرعامل :
* هدف از درخواست جلسه ارزیابی و مشاوره سازمانی :
* تعداد مدیران و منابع انسانی شاغل در سازمان :
* استان / شهر/ آدرس :
هزینه اسکان و رفت و برگشت در شهرهای خارج از استان اصفهان بعهده شرکت متقاضی می باشد .
* تلفن های تماس :
ثابت و همراه
* نوع خدمات درخواستی برای سازمان :خدمات ذکر شده بعد از جلسه ارزیابی و عقد قرارداد همکاری در برنامه اجرایی قرار خواهد گرفت .
* آدرس وب سایت و شبکه های اجتماعی :
* مدت زمان جلسه :

* کد تصویری